Dokument nr 2 do Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach LSR

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, EFS.

 

Świecie, data30 grudzień 2020r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer naboru: XIX/RPO/EFS/2020

 

Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP)

TYP 1.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: D)KLUBY PRACY, E)AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020:

 

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Przedsięwzięcie:Aktywny obszar LGD - EFS

 

Cel szczegółowy:Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

 

Cel ogólny: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 11:

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 18 styczeń 2021 rok

Termin, do którego można składać wnioski – 11 luty 2021 rok

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2021

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, w godzinach pracy biura, tj. w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, w piątek od 8:00 do 15:00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdswiecie.pl-zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf)należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a)      osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b)      poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.

 

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

·       aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

·       kluby pracy

 

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalnagrantu wynosi150 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego –co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 840000,00PLN.

 

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

a)      dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,

b)      dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,

c)       informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Zasady wzywania podmiotu do złożenia wyjaśnień/dokumentów zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

 

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadachudzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdswiecie.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD. 

 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” czynnego w godzinach: od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz. 8:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradczew zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwastanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

Dodatkowe informacje:

KOMUNIKAT

 

LGD informuje, że uzyskała zgodę IZ RPO WK-P na zwiększenie kwoty alokacji w naborze numer XIX/RPO/EFS/2020 aktywizacja społeczno-zawodowa. W Ogłoszeniu o naborze dokonano korektę kwoty alokacji oraz zaktualizowano Zasady udzielania wsparciadla typu 1 d i 1e w ww. zakresie. 

KOMUNIKAT – granty EFS

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o powierzenie grantu do dnia 11 luty 2021 r. w ramach naboru: XIX/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA.

Powyższa decyzja została podjęta przez Zarząd LGD na podstawie Uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 03 lutego 2021 r. 

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

WAŻNE: Preferowane będą projekty, które znajdują się na liście przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych z EFS w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji, posiadającym pozytywną opinię IZ RPO i wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Lista gminnych/lokalnych programów rewitalizacji, posiadających pozytywną opinię IZ RPO i wpisanych do wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego wraz z listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych z Osi 11 stanowi załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków.

 

UWAGA: Zapis NIE DOTYCZYprojektu typu 3 Ekonomia społeczna

Pliki do pobrania:
Download this file (1. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem EFS 1d,1e.pdf)1. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem EFS 1d,1e.pdf[ ]770 kB
Download this file (2. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS 2020.pdf)2. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS 2020.pdf[ ]368 kB
Download this file (3. wzór Wniosek o powierzenie grantu.docx)3. wzór Wniosek o powierzenie grantu.docx[ ]131 kB
Download this file (4. wzór - Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grantu.xls)4. wzór - Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grantu.xls[ ]176 kB
Download this file (5. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.pdf)5. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.pdf[ ]448 kB
Download this file (6. wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR.pdf)6. wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR.pdf[ ]249 kB
Download this file (7. wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru .pdf)7. wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru .pdf[ ]316 kB
Download this file (8 Wzór - Umowa o powierzenie grantu.pdf)8 Wzór - Umowa o powierzenie grantu.pdf[ ]399 kB
Download this file (9. Katalog stawek maksymalnych typ 1e,1d.pdf)9. Katalog stawek maksymalnych typ 1e,1d.pdf[ ]255 kB
Download this file (10. Oświadczenie o wyodrębnionym e-mail - zał nr 3 do wniosku o powierzenie grantu.docx)10. Oświadczenie o wyodrębnionym e-mail - zał nr 3 do wniosku o powierzenie grantu.docx[ ]130 kB
Download this file (11. wzór Wniosek o rozliczenie grantu.pdf)11. wzór Wniosek o rozliczenie grantu.pdf[ ]309 kB
Download this file (12. wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf)12. wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf[ ]657 kB
Download this file (13. Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5.pdf)13. Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5.pdf[ ]803 kB
Download this file (14. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa - sierpień 2019.pdf)14. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa - sierpień 2019.pdf[ ]309 kB
Download this file (15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie 9i.pdf)15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie 9i.pdf[ ]232 kB
Download this file (17. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf)17. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf[ ]325 kB
Download this file (18. Lista weryfikacji czy dany dokument można uznać za kwalifikację.pdf)18. Lista weryfikacji czy dany dokument można uznać za kwalifikację.pdf[ ]280 kB
Download this file (19. Zasady udzielania doradztwa - wrzesień 2019.pdf)19. Zasady udzielania doradztwa - wrzesień 2019.pdf[ ]252 kB
Download this file (Lista załączników w projekcie grantowym.pdf)Lista załączników w projekcie grantowym.pdf[ ]203 kB
Download this file (Procedura oceny i wyboru granty EFS grudzień 2020.pdf)Procedura oceny i wyboru granty EFS grudzień 2020.pdf[ ]16077 kB
Download this file (Załącznik nr 20 Lista Programów Rewitalizacyjnych.docx)Załącznik nr 20 Lista Programów Rewitalizacyjnych.docx[ ]132 kB
Download this file (1. aktualizacja Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem EFS 1d,1e.pdf)1. aktualizacja Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem EFS 1d,1e.pdf[ ]767 kB
Download this file (1. aktualizacja2 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem EFS 1d,1e.pdf)1. aktualizacja2 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem EFS 1d,1e.pdf[ ]786 kB