Informacje ogólne

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” jest organizacją pozarządową zawiązaną 07 listopada 2007r. skupiającą aktywnych działaczy reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny oraz mieszkańców. Od 04 kwietnia 2008r. LGD jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000303015.

 

Od 01 lipca 2015r. działa na obszarze wszystkich 11 gmin powiatu świeckiego.

 

Celami działania Lokalnej Grupy Działania są:

1) wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszaru LGD,

2) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe, samorządy, podmioty gospodarcze oraz mieszkańców realizujące zadania zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju,

3) działalność na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze działania LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zrealizowała :

  • Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 obejmującą obszar siedmiu gmin powiatu świeckiego. Poprzez swoje działania przyczyniła się do rozwoju obszarów wiejskich. LSR w okresie programowania PROW 2007 – 2013 została zrealizowana w sposób prawidłowy, o czym świadczy wysoki stopień osiągnięcia wskaźników rezultatów i produktów. Osiągnięto wszystkie trzy cele główne oraz cele szczegółowe, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników LGD oraz mieszkańców i podmiotów, którzy wykazali się wysoką świadomością treści strategii (jej celów i wskaźników), co skutkowało sukcesywnym i efektywnym realizowaniem działań. Na wyżej wymienione działania przeznaczono ponad 8 mln złotych.

  • Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 obejmującą obszar jedenastu gmin powiatu świeckiego. W ramach strategii dofinansowywano inicjatywy finansowane z PROW, EFRR oraz EFS. Osiągnięto cel ogólny LSR „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku” oraz trzy cele szczegółowe. Na wdrażanie LSR na lata 20214-2020 przeznaczono prawie 25 mln złotych.

Dodatkowo LGD realizowała inne projekty finansowane m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.5, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Aktualnie przystąpiliśmy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, na realizację której 12 grudnia 2023 r. w Toruniu przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na który Zarząd Województwa przeznaczył środki w ramach programu regionalnego.