Deklaracje członkowskie

Zgodnie ze statutem Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” członkiem LGD może być:

a) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, która:

    a. przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD,

    b. wskaże osobę reprezentującą osobę prawną w LGD,

b) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która działa na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem LGD lub prowadzi działalność gospodarczą i złoży deklarację przystąpienia do LGD.

Wszystkich chętnych do pozostania Członkiem LGD zapraszamy do kontaktu z biurem.